Взаємодія із зацікавленими сторонами

Забезпечення сталого розвитку бізнесу та досягнення стратегічних цілей діяльності АТ «Укртранснафта» можливе лише за умови належного врахування інтересів та відповідального відношення до всіх зацікавлених сторін. У якості основних зацікавлених сторін Товариство розглядає такі цільові групи як: акціонер, державні органи влади, місцеві громади, трудовий колектив, партнери, споживачі, організації тощо.

Взаємодія із зацікавленими сторонами регламентується як державними нормативно-правовими актами, так і комплексом відомчих та внутрішньокорпоративних документів.

Акціонер, органи державної влади

АТ «Укртранснафта», засновником і єдиним акціонером якої є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», взаємодіє на постійній основі з акціонером як в рамках органів корпоративного управління, так і в інших форматах, а також з органами державної влади всіх рівнів.

Товариство залучене до діяльності окремих робочих органів виконавчої та законодавчої гілок влади, бере участь в розробці, опрацюванні, імплементації нормативних актів і рішень у сфері, що стосується основної діяльності компанії.

Беручи до уваги розгалуженість нафтотранспортної системи, Товариством ведеться діалог та здійснюється взаємодія з органами місцевого самоврядування. Згідно з вимогами чинного законодавства, в рамках взаємодії з вказаною цільовою групою Товариство регулярно звітує про свою діяльність.

Місцеві громади

Беручи до уваги спектр питань, пов’язаних із впливом від експлуатації об’єктів нафтотранспортної інфраструктури на місцеві громади, Товариство приділяє особливу увагу питанню підтримки високих стандартів з охорони навколишнього середовища. Це також передбачає безумовне забезпечення безпеки персоналу і населення, що проживає в зоні впливу діяльності системи магістральних нафтопроводів, разом із широким залученням місцевих громад.

У цьому контексті Товариством ведеться системна робота із використання сучасних природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій, впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, контролю показників стану довкілля та постійне зниження техногенного навантаження на природні комплекси, підвищення кваліфікації персоналу в сфері охорони праці та довкілля тощо.

Крім того, Укртранснафта вважає за необхідне створення сукупного позитивного ефекту для місцевих громад від діяльності Товариства, що передбачає підтримку соціальних та інших ініціатив на місцях, створення додаткових робочих місць при проведенні робіт з будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів системи магістральних нафтопроводів, а також наповнення місцевих бюджетів. При цьому АТ «Укртранснафта» залишається відкритим у контексті комунікації та вдосконалення системи взаємодії з місцевими громадами.

Трудовий колектив

Усвідомлюючи, що колектив компанії є запорукою її успішного розвитку, АТ «Укртранснафта» приділяє велику увагу впровадженню збалансованої кадрової та соціальної політики, а також вдосконаленню системи управління персоналом.

У цьому контексті до дієвих напрямів взаємодії налужать відповідні програми розвитку, оздоровчі заходи, програми підвищення кваліфікації тощо. Виходячи із принципу соціальної відповідальності та дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, у Товаристві успішно впроваджено механізм Колективного договору, метою якого є забезпечення максимально можливого рівня соціального і матеріального благополуччя працівників на основі зміцнення та підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

Окремим важливим напрямом є впровадження Товариством програм комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму та профзахворювань.

Партнери, споживачі

АТ «Укртранснафта» є надійним партнером для своїх контрагентів і безумовним пріоритетом діяльності вбачає надійність та якість послуг з транспортування нафти в рамках виконання договірних зобов’язань.

З цією метою Товариство системно проводить обстеження, обслуговування, ремонт, реконструкцію, модернізацію обладнання, систем і споруд нафтопровідної системи України для забезпечення надійного та безаварійного транспортування нафти.

Крім того, АТ «Укртранснафта» регулярно проводить консультації з традиційними споживачами послуг та веде переговори з розширення кола потенційних партнерів.

Організації

Потреба у залученні новітніх технологій і передових практик у веденні бізнесу в сфері надання нафтотранспортних послуг обумовлює зацікавленість Товариства у діалозі з широким колом організацій, які включають неурядові громадські об’єднання, міжнародні організації та ініціативи, профільні асоціації, наукове співтовариство тощо.

Формати такої взаємодії мають широкий і варіативний спектр: від участі у форумах, конференціях та виставках до залучення у процес змістовного наповнення окремих напрямів діяльності таких організацій і прямого діалогу з ними.