Політика Інтегрованої системи менеджменту АТ "Укртранснафта"
ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ АТ «УКРТРАНСНАФТА» ВІД 29 ЛИПНЯ 2020 РОКУ №290

Топ-менеджмент АТ «Укртранснафта», усвідомлюючи відповідальність за діяльність Товариства під час транспортування та зберігання нафти, експлуатації об’єктів нафтопровідного транспорту, з метою забезпечення якісного, надійного і безпечного виконання виробничих процесів, приймає основні зобов’язання:

у сфері якості:

 • здійснювати своєчасне, якісне, надійне та безпечне надання послуг з транспортування та зберігання нафти відповідно до укладених договорів;
 • виконувати вимоги чинного законодавства України, нормативно-правових актів, дія яких поширюється на діяльність Товариства, зокрема у сфері охорони праці, охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, нормативних документів та норм чинних міжнародних договорів (міжнародних угод);
 • застосовувати ризик-орієнтований підхід до управління
  бізнес-процесами Товариства;
 • впроваджувати сучасні виробничі технології;
 • забезпечувати проектування, будівництво, експлуатацію, ремонт та технічне переоснащення об’єктів системи транспортування та зберігання нафти з використанням доступних сучасних енерго-, ресурсоощадних та безпечних технологій;
 • здійснювати постійний контроль та періодичне діагностування трубопровідної системи, застосовуючи засоби сучасного діагностування споруд, будівель та обладнання;
 • забезпечувати закупівлю товарів, робіт та послуг з покращеними енергетичними характеристиками, із врахуванням екологічних чинників та вимог, пов’язаних з безпекою праці;
 • постійно забезпечувати належну кваліфікацію та компетентність персоналу;
 • забезпечувати надання зацікавленим сторонам (на їхню вимогу) інформації про діяльність, зокрема, щодо охорони праці, впливу на довкілля, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • постійно поліпшувати систему менеджменту Товариства відповідно до установлених вимог та забезпечувати її відповідність вимогам стандарту ISO 9001;

у сфері гігієни та безпеки праці:

 • визнати пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності;
 • встановити повну відповідальість генерального директора Товариства, заступників генерального директора, керівників функціональних напрямків та начальників виробничих підрозділів Товариства за створення безпечних і здорових умов праці у підпорядкованих підрозділах та за напрямками діяльності;
 • встановити особисту відповідальність керівників всіх рівнів і безпосередніх виконавців за дотримання вимог охорони праці, а також кожного працівника за власну безпеку, право кожного працівника зупиняти роботи та обов’язок відмовитися від проведення робіт, які проводяться з порушеннями вимог безпеки;
 • поліпшувати та вдосконалювати діяльність Товариства у сфері гігієни та безпеки праці відповідно до вимог стандарту
  OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) та чинного законодавства України;
 • забезпечувати здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму та професійній захворюваності;
 • знижувати рівень ризиків та небезпек виробничих процесів;
 • забезпечувати безпечні умови праці, враховуючи ризики, що виникають у процесі виробничої діяльності;
 • підвищувати рівень знань та компетентності працівників Товариства шляхом надання необхідної інформації щодо гігієни та безпеки праці, можливих ризиків, що виникають у процесі виробничої діяльності;

 у сфері екологічного менеджменту:

 • забезпечувати ефективне функціонування та постійне поліпшування системи екологічного менеджменту Товариства відповідно до вимог стандарту ISO 14001 та чинного законодавства України;
 • підвищувати екологічну безпеку об’єктів системи транспортування та зберігання нафти, зменшувати викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та обсяги утворення відходів виробництва;
 • здійснювати контроль за викидами та скидами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, забезпечувати належне управління відходами;
 • знижувати ризики виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками;
 • забезпечувати охорону довкілля, включаючи запобігання забруднень та інші зобов’язання, які є важливими з точки зору контексту Товариства;
 • підвищувати екологічну культуру та свідомість працівників у сфері екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів та дбайливого відношення до навколишнього природного середовища;
 • забезпечувати ведення відкритого діалогу з постачальниками товарів, робіт та послуг, співробітниками та місцевими громадами з питань діяльності Товариства, спрямованого на охорону довкілля;

у сфері енергоменеджменту:

 • забезпечувати надійне транспортування нафти та її зберігання з застосуванням оптимальних режимів роботи нафтопроводів, енергоефективного устаткування та сучасних технологій;
 • забезпечувати експлуатацію, ремонт, технічне переоснащення та реконструкцію обладнання і споруд із впровадженням заходів, направлених на підвищення енергетичної ефективності, в тому числі при здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг;
 • забезпечувати оптимальні маршрути пересування автотранспорту та спеціальної техніки та їхнє використання відповідними підрозділами Товариства;
 • діяти відповідно до чинного законодавства України, міжнародних угод, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Товариства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • забезпечувати функціонування та постійне вдосконалення системи енергетичного менеджменту Товариства відповідно
  до ДСТУ ISO 50001:2014 та чинного законодавства України;

 у сфері комплаєнс-менеджменту:

 • удосконалювати та забезпечувати відповідність вимогам стандарту ISO 19600;
 • виконувати норми корпоративної етики;
 • здійснювати моніторинг комплаєнс-ризиків на всіх рівнях;
 • здійснювати незалежну та неупереджену комплаєнс-функцію;
 • запобігати потенційним конфліктам інтересів серед працівників;
 • впроваджувати найкращі практики комплаєнс-менеджменту.

Ця Політика Інтегрованої системи менеджменту
АТ «Укртранснафта» (далі – ІСМ):

 • відповідає контексту Товариства, а також сприяє руху в обраному стратегічному напрямку;
 • забезпечує основу для:

– встановлення та перегляду цілей та завдань;

– виконання застосовних правових та інших вимог, що встановлюються до ІСМ;

– постійного поліпшування характеристик ІСМ.

Політика ІСМ підлягає аналізу не рідше одного разу на рік і,
за потреби, коригуванню, з внесенням до неї змін, з огляду її актуальності, придатності, вдосконалення при зміні пріоритетів розвитку і умов діяльності Товариства.