Політика у сфері охорони праці
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом АТ «Укртранснафта» від 14 січня 2019 року №15

Законодавство України з охорони праці передбачає реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Об’єкти нафтопровідного транспорту як носії небезпечних та шкідливих виробничих факторів відносяться до категорії підвищеної небезпеки.

АТ «Укртранснафта» визначає в якості головного пріоритету своєї діяльності охорону життя і здоров’я працівників, а також забезпечення безпечних умов їхньої праці.

АТ «Укртранснафта», повною мірою усвідомлюючи потенційну небезпеку можливого негативного впливу своєї масштабної і технологічно складної діяльності на життя і здоров’я працівників, прагне розвивати магістральний нафтопровідний транспорт і проводити роботи таким чином, щоб мінімізувати ризики та запобігти загрозі виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань працівників і забезпечити впровадження в Товаристві передового міжнародного досвіду з питань управління (керування) охороною праці.

У своїй діяльності АТ «Укртранснафта» керується принципами:
Повної відповідальності генерального директора, керівників функціональних напрямків Товариства та начальників виробничих підрозділів Товариства за створення безпечних і здорових умов праці
Особистої відповідальності керівників всіх рівнів і безпосередніх виконавців за дотримання вимог охорони праці
Залучення всіх працівників до діяльності щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань
Пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності
Особистої відповідальності кожного працівника за власну безпеку, права кожного працівника зупиняти роботи та обов’язку відмовитися від проведення робіт, які проводяться з порушеннями вимог безпеки
Лідерства керівників усіх рівнів в питаннях забезпечення безпечних умов праці
Відкритості значимої інформації про діяльність в галузі охорони праці
Зобов’язання АТ «Укртранснафта» у сфері охорони праці:
Дотримання вимог українського законодавства, норм чинних міжнародних договорів, стандартів та нормативно-правових актів у галузі охорони праці
Постійне поліпшення та вдосконалення діяльності у сфері охорони праці, а також системи управління (керування) охороною праці АТ «Укртранснафта»
Здійснення комплексу профілактичних заходів з поліпшення умов праці, спрямованих на попередження виробничого травматизму та погіршення здоров’я працівників
Для дотримання названих принципів АТ «Укртранснафта» ставить перед собою такі цілі та завдання:
Забезпечення комплексної оцінки рівня небезпеки виробничих об’єктів Товариства, що проводиться шляхом виявлення всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об’єкта, їхньої оцінки та аналізу можливих варіантів і зменшення ризику виникнення небезпечної ситуації
Вдосконалення системи управління (керування) охороною праці АТ «Укртранснафта» за рахунок врахування вимог стандарту OHSAS 18001:2007 та ISO 45001:2018, своєчасної розробки та актуалізації керівних документів Товариства, регламентів та процедур в галузі охорони праці, чіткого розмежування прав, обов’язків і відповідальності працівників за дотримання вимог з охорони праці
Планування та здійснення діяльності, спрямованої на недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань
Забезпечення охорони праці та безпечних умов праці працівників під час експлуатації будівель, споруд, обладнання та здійсненні технологічних процесів, зокрема за рахунок досягнення рівня виробничих процесів, які відповідають сучасному стану техніки і досягнень науки, керуючись принципом пріоритетності життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності
Забезпечення санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників, у відповідності до вимог охорони праці проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників
Планування та здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту від небезпечних виробничих факторів, які відповідають сучасному рівню науки і техніки в галузі охорони праці
Мінімізація ризиків і запобігання загрози виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань працівників
Постійне проведення навчання безпечних методів і прийомів виконання робіт та перевірки знань вимог охорони праці
Забезпечення функціонування систем моніторингу і контролю стану охорони праці та умов праці на робочих місцях
Виділення організаційних, матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів для забезпечення функціонування системи управління (керування) охороною праці та проведення заходів з охорони праці
Забезпечення розвитку та стимулювання особистої і колективної відповідальності працівників за дотримання вимог охорони праці
Постійне формування позитивного іміджу АТ «Укртранснафта» як товариства, орієнтованого на пріоритет збереження життя і здоров’я працівників
Підвищення культури виробництва, освітнього та професійного рівня працівників у галузі охорони праці
Врахування пропозицій працівників та інших зацікавлених сторін в діяльності з охорони праці в Товаристві
Інформування працівників про охорону праці і умови праці на робочих місцях, про існуючі ризики ушкодження здоров’я, про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів
Дотримання цих положень АТ «Укртранснафта» вважає запорукою оптимального поєднання інтересів Товариства з соціально-економічними потребами суспільства в галузі охорони праці.